close
Health

ກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້…..5 ພະຍາດທີ່ຕ້ອງລະວັງໃນໜ້າຝົນ

Rain and sunshine with a smiling boy holding an umbrella and run
  1. ພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ

 ເປັນຫຍັງໄປບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກ ຫວັດ (common cold) ແລະ ໄຂ້ຫວັດ (influenza) ໃນອາກາດທີ່ຊຸ່ມໆແບບນີ້ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດວຽກທຽວເຂົ້າທຽວອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ເພາະຈະສຳພັດກັບລະອອງຝົນ, ສຳພັດກັບຄວາມໜາວເຢັນຈາກແອ, ຄວາມແອອັດຈາກການອອກໄປປະຕິບັດວຽກໃນເຂດຊຸມຊົນເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງກໍໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ.

        ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍຄື ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊິ່ງພູມຕ້ານທານອາດຈະບໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ ລາມເປັນປອດອັກເສບໄດ້ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ງ່າຍໆ ຄື ການຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ, ພັກຜ່ອນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຕາກຝົນ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປຽກຊຸ່ມເປັນເວລາດົນໆ, ເມື່ອຮອດບ້ານແລ້ວກໍຄວນອາບນ້ຳ, ສະຜົມ, ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ໜາໆ. ການກິນວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດເສີມ ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ເປັນປະຈຳຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງລົງໄດ້.

2. ພະຍາດຜິວໜັງ

 ທີ່ພົບຢູ່ເລື້ອຍໆກໍຄື ຂີ້ຫິດ ຂີ້ກາກ ເປັນການຕິດເຊື້ອຢູ່ບໍລິເວນງ່າມນີ້ວມື, ນີ້ວຕີນ ເຊິ່ງອາດຈະເກີດຈາກການຢຽບນ້ຳ, ປ່ອຍໃຫ້ຕີນປຽກຊຸ່ມເລື້ອຍໆ. ຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການຄັນແຮງ ໂດຍສະເພາະເວລາກາງຄືນ, ບາງຄົນອາດຈະມີອາການຕິດເຊື້ອພະຍາດແຊກຊ້ອນ ຖ້າເປັນແຮງຄວນໄປຫາໝໍ ເພື່ອກິນຢາຂ້າເຊື້ອ. ການເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສຳພັດກັບຄວາມຊຸ່ມເປັນເວລາດົນໆເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີ, ສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເລື້ອຍໆ, ເປັນແລ້ວເປັນອີກ ຄວນຄິດເຖິງພະຍາດອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ເບົາຫວານ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນຜິດປົກກະຕິ.

3. ພະຍາດທາງເດີນອາຫານ

 

ໄດ້ແກ່ ອາການເຈັບທ້ອງ, ອາຫານເປັນຜິດ ເຊິ່ງເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ຜິດຈາກເຊື້ອໂລກຈະແຜ່ກະຈາຍໄປໄດ້ດີກັບນ້ຳ, ນອກຈາກນັ້ນ ອາຫານບາງປະເພດຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈະປົນເປື້ອນເຊື້ອໂລກ ຫຼື ຜິດຈາກເຊື້ອໂລກໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິເຊັ່ນວ່າ: ອາຫານປະເພດແກງກະທິ, ຍຳສະລັດ ເຊິ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ພະຍາຍາມກິນອາຫານທີ່ເຮັດສຸກໆ.

4. ພະຍາດທາງຕາ

 

ຕາແດງ ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບເຫັນຫລາຍກັບເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ ຈາກການທີ່ເດັກນ້ອຍຫຼີ້ນນຳກັນ ເຊິ່ງອາດມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດແຊກຊ້ອນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້. ການລ້າງມື, ການບໍ່ໃຊ້ສີ່ງຂອງຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫ້ເດັກທີ່ຕິດເຊື້ອຢຸດຮຽນ, ບໍ່ໃຫ້ຫຼີ້ນກັບໝູ່ຄົນອື່ນ ຈະຊ່ວຍລຸດການກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດລົງໄດ້.

5. ພະຍາດຕິດເຊື້ອແບບທົ່ວຮ່າງກາຍ(systemic infection)

 

ທີ່ພົບເລື້ອຍໆທີ່ມາກັບນ້ຳຄື:  ພະຍາດຍ່ຽວໜູ (leptospirosis) ເຊິ່ງເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດໃນຕະກູນຂອງພືດ ແລະ ສັດ Leptospira ພະຍາດນີ້ຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງປັດສະວະຂອງໜູທີ່ຂັບຖ່າຍອອກມາ ແລະ ປົນເປື້ອນສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜ່ານເຂົ້າທາງຜິວໜັງ. ອາການມັກຈະເກີດພາຍໃນ 4-10 ມື້ ຫຼັງຈາກສຳພັດກັບເຊື້ອ ຜູ້ເຈັບປ່ວຍຈະມີອາການໄຂ້ສູງ, ໜາວສັ່ນ, ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນກະແສເລືອດ (bacteremia) ຜູ້ເຈັບປ່ວຍອາດເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າຮັກສາບໍ່ທັນ.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງພົບເຊື້ອພະຍາດອີກຊະນິດຄື: ເມລິອອຍໂລຊິດສ໌໌ (melioidosis) ເຊິ່ງເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດ Burkholderia pseudomallei  ເຊິ່ງເຊື້ອພະຍາດນີ້ພົບໄດ້ໃນທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ໃນດີນ, ໃນນ້ຳ ເປັນຕົ້ນ. ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ສຳພັດກັບນ້ຳ ຫຼື ແຊ່ນ້ຳດົນໆ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ອາການອາດຈະມີທັງການຕິດເຊື້ອສະເພາະທີ່ ແລະ ການຕິດເຊື້ຶອທົ່ວຮ່າງກາຍ, ມີອາການປອດບວມ ຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: http://manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9600000072998

 

Editor

The author Editor