close
Cover Story

ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ

2

ປັດຈຸບັນ ໄວໜຸ່ມແມ່ນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຄຽງຄູ່ກັຍການພັດທະນາຂອງສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ວາລະສານ 108 ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສະເໜີເລື່ອງຂອງໄວໜຸ່ມຫຼາຍໆກຸ່ມຮ່ວມມືກັນ ສ້າງສິ່ງດີືໆໃຫ້ກັບສັງຄົມເຊັ່ນ: ກຸ່ມ “ໄວໜຸ່ມຍຸກໃໝ່ໃສ່ໃຈການສຶກສາ” ສະບັບ 153 ແມ່ນກຸ່ມນັກສຶກສາດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມໄວໜຸ່ມມັດທະຍົມປາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ກຸ່ມ “ຖີ້ມຂ້ອຍລົງຖັງ” ສະບັບ 188 ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ທີ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ສົ່ງເສີມການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ຖືກບ່ອນ ຕາມງານເທດສະການບ້ານເຮົາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນງານເທດສະການ. “ກຸ່ມພັດທະນາຊຸມຊົນ” ສະບັບ 194 ກຸ່ມນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ທີ່ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍລົງໄປສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ໃນການລົງໄປສ້າງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ບໍລິຈາກອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກ. ເຊິ່ງຍັງມີອີກຫຼາຍໆກຸ່ມທີ່ກໍາລັງສ້າງ ສິ່ງດີໆ ໃຫ້ກັບສັງຄົມບ້ານເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ແລະ ກໍາລັງແຮງທີ່ນັກສຶກສາມີ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມກັນພັດທະນາບ້ານເຮົາ ໃຫ້ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນຮ່ວມກັນ.


ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີອີກໜຶ່ງກຸ່ມທີ່ ຈະມານໍາສະເໜີ ໂດຍເພີ່ນຈະເນັ້ນຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ກຽມພ້ອມ ເພື່ອນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນເຊັ່ນດຽວກັນ ນັ້ນຄື: ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ ເຊິ່ງກຸ່ມນີ້ຈະມີຈຸດເດັ່ນແນວໃດ, ເປົ້າໝາຍເຮັດຫຍັງແນວໃດ ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນຜູ້ອ່ານມາຕິດຕາມພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ທ້າວ ຈັນສະໝອນ ຄໍາພິລາວົງ ປະທານກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ ນັກສຶກສາຈາກ ຄະນະ ກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມາແນະນໍາກ່ຽວກັບກຸ່ມ ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ເຖິງການເຮັດວຽກ, ຈຸດປະສົງຂອງກຸ່ມ ແລະ ສິ່ງດີໆ ທີ່ນັກສຶກສາກໍາລັງຈະສ້າງ ມາຕິດຕາມນໍາກັນເລີຍ.

ແນະນໍາກ່ຽວກັບ ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ
ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ ເຮັດກິດຈະກໍາແບບປະສົມປະສານໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເຂົ້າໃນການເຮັດກະສິກໍາ. ໂດຍກຸ່ມຂອງພວກເຮົາແມ່ນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ຄະນະ ກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ການນໍາພາຂອງອ້າຍ ບອຍ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃຈດີທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍໆດ້ານ (ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 13 ມີນາ 2017).

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຫດຜົນໃນການສ້າງກຸ່ມນີ້ຂຶ້ນ?

  • ຕ້ອງການຢາກສຶກສາກ່ຽວກັບການເຮັດກະສິກໍາໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ໆເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນຕອບແທນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ “ຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ”
  • ມີເປົ້າໝາຍຢາກຊ່ວຍເຫຼືອ “ຊາວກະສິກອນ” ເພາະທີມງານພວກເຮົາຄິດວ່າຊາວກະສິກອນບ້ານເຮົາຍັງດໍາເນີນການປູກຝັງແບບປະຖົມປະຖານ ເຊິ່ງໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາເປັນນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນເຕັກນິກໃໝ່ໆທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກມື້ຈຶ່ງຄິດວ່າຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນແມ່ນ ຈະສາມາດນໍາໄປສ້າງປະໂຫຍດອີກຫຼາຍໆຢ່າງໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນຢ່າງແນ່ນອນ.
  • ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງ ນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນປົກກະຕິແມ່ນຮຽນສະເພາະສາຍ ຫຼື ສາຂາວິຊາຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາຕັ້ງກຸ່ມຂຶ້ນມາ ກໍ່ສາມາດລວມນັກສຶກສາຫຼາຍໆສາຍເຂົ້າກັນ, ເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງສາຂາ ແລະ ພ້ອມກັບການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງອີກດ້ວຍ.

ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ ເຮັດຫຍັງແດ່?
ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດພວກເຮົາແມ່ນ ໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບພືດເສດຖະກິດ ແລະ ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ລວມເຖິງສຶກສາການລ້ຽງສັດແບບຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດ.

ສໍາລັບ ວຽກທີ່ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ປັດຈຸບັນມີ

6 ໂຄງການ:

  • ໂຄງການທີ 1: ປູກກ້ວຍຫອມທອງ
  • ໂຄງການທີ 2: ປູກໝາກຫຸ່ງຮອນແລນ
  • ໂຄງການທີ 3: ປູກສະຕໍເບີລີ
  • ໂຄງການທີ 4: ປູກໝາກສາລີເຂົ້າໜຽວສີກໍ່າ
  • ໂຄງການທີ 5: ລ້ຽງປາໃສ່ຜ້າຢາງແບບຫຼຸດຕົ້ນທຶນ
  • ໂຄງການທີ 6: ລ້ຽງປາລວມໃສ່ໜອງ ດ້ວຍອາຫານທໍາມະຊາດ

ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ ຂໍໃຫ້ມີໃຈມັກໃນວຽກກະສິກໍາ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດສຶກສາທິດສະດີ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ມາທົດລອງໃຊ້ກັບຕົວຈິງເພື່ອເປັນການທົດສອບ ກ່ອນທີ່ຈະເອົາຄວາມຮູ້ໄປເຜີຍແຜ່ ເຊິ່ງກຸ່ມຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ມີຂອບເຂດການຈັດກິດຈະກໍາສະເພາະແຕ່ໃນຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ.
ນັກສຶກສາໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກ ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດການສ້າງກຸຸ່ມ ແມ່ນການນໍາພານັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ວິໄສທັດດຽວກັນມາຮ່ວມກັນ ເຮັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນກິດຈະກໍາດີໆ ທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການລົງມືຕົວຈິງ ສຶກສາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລວມເຖິງການຫາທາງແກ້ໄຂ ເຮັດວຽກເປັນທີມເພື່ອຈະສາມາດຜ່ານໄປໄດ້.

ການກະສິກໍາມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?
ກະສິກໍາ ສໍາລັບຄົນລາວແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພາະຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ອາໄສການກະສິກໍາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງສຶກສາຢູ່ ຈຶ່ງມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການນໍາມາຊ່ວຍ ແລະ ໝູນໃຊ້ ໃນການກະສິກໍາຕົວຈິງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາກວ່າເກົ່າ.

ໃນຖານະຂອງໄວໜຸ່ມຍຸກໃໝ່ ຄິດວ່າຈະພັດທະນາ ອາຊີບກະສິກໍາແນວໃດ?
ໃນຖານະໄວໜຸ່ມຍຸກໃໝ່ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຈະພັດທະນາອາຊີບກະສິກໍາ ໃຫ້ເປັນອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍການກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງ ສາມາດໝູນໃຊ້ສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມໂຕ ໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ເປັນລາຍວັນ, ລາຍອາທິດ, ລາຍເດືອນ ແລະ ລາຍປີ. ຕົວຢ່າງ: ລ້ຽງໝູຂຸນ ປູກຕົ້ນກ້ວຍ, ປູກຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ, ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງເປັດ ແລະ ໄກ່. ຊາວກະສິກອນ ສາມາດປຸກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມໄລຍະເວລາໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງພືດ ແລະສັດລ້ຽງແຕ່ລະປະເພດ ພຽງເທົ່ານີ້ ອາຊີບກະສິກໍາ ກໍ່ກາຍເປັນໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ບໍ່ໜ້ອຍໜ້າອາຊີບອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຕໍ່ໄປພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍ ຈະພັດທະນາກຸ່ມ ຈາກທີ່ເປັນຜັກປອດສານພິດ ປ່ຽນມາເປັນກະເສດອີນຊີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ ການກະເສດແບບບໍ່ມີສານເຄມີ ຈາກທາງດິນ, ນໍ້າ ແລະ ອາກາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດທີ່ສູງ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຄົບ ແລະ ປອດສານເຄມີ.

ຝາກເຊີນຊວນໃຫ້ຄົນລຸ່ນໃໝ່ ໃຫ້ຫັນມາ
ຮຽນການກະເສດຫຼາຍຂຶ້ນການກະສິກໍາ ແມ່ນອີກໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ທ້າທາຍ ກັບໂລກປັດຈຸບັນ ທີ່ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ ການກະສິກໍາປອດສານພິດ, ທີມງານພວກເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນລຸ້ນເອື້ອຍ ລຸ້ນອ້າຍກໍໍຂໍເຊີນຊວນ ແນະນໍາຄົນລຸ້ນໃໝ່ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດສຶກສາ ແລະ ລົງເລິກ ກ່ຽວກັບສາຍນີ້ໄດ້. ການກະສິກໍາ ສາມາດສ້າງເປັນ ອາຊີບອິດສະຫຼະ ແລະ ນໍາລາຍຮັບທີ່ດີເຊັ່ນດຽວກັນ ເຫັນໄດ້ຈາກ ປັດຈຸບັນ ຄົນເຮົາຫັນມາຮັກສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການກະເສດປອດສານພິດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຜົນຜະລິດຍັງສາມາດສ້າງມູນຄ່າທີ່ສູງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່:

Facebook Page: ກຸ່ມຜັກປອດສານພິດ

Nee

The author Nee