close
Good2Know

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຕັ້ງເປົ້າໝາຍອາຊີບ

shutterstock_112519706

ທ້າຍປີແບບນີ້ຕະຫລາດແຮງງານຂ້ອນຂ້າງຈະງຽບເຫງົາແດ່ ເພາະຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດຍັງບໍ່ທັນຢາກປ່ຽນວຽກ ຍ້ອນເຂົາກຳລັງລໍຖ້າຮັບໂບນັດທ້າຍປີ, ແຕ່ຖ້າຫມົດປີເກົ່າ ກ້າວເຂົ້າໄປປີໃຫມ່ແລ້ວ ກໍ່ຈະແມ່ນເວລາຫາວຽກໃຫມ່ເພື່ອເພີ່ມເງິນເດືອນ, ບາງຄົນໄດ້ເງິນເດືອນເພີ່ມໜ້ອຍດຽວກໍ່ຢາກຈະໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່ແລ້ວ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຫລາຍຄົນຄິດຫາຄ່າຕອບແທນໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍຍອມເສຍໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນອາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເປັນຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວທີ່ຈະນຳໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍອາຊີບທີ່ຕ້ອງການ.
ຖ້າເຮົາເປັນຄົນຫນຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໃນອາຊີບຂອງຕົນເອງໄວ້, ລອງມາຕັ້ງຄຳຖາມກັບໂຕເອງ ໃນແບບລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຫາຄຳຕອບທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບຊັດເຈນຂຶ້ນ.

1. ເປົ້າຫມາຍໃນອານາຄົດ

 • ເຈົ້າຢາກເປັນຫຍັງ?
 • ບຸກຄະລິກກະພາບພາຍໃນທີ່ເຮົາຕ້ອງການພັດທະນາແມ່ນຫຍັງ?
 • ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 1-2ປີນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

2. ການພັດທະນາທັກສະ

 • ເຮົາມີທັກສະໃດແດ່ທີ່ຫນ້າພູມໃຈ
 • ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຖືກຄົນອື່ນ ຫຼື ໝູ່ໃນຫ້ອງການຍ້ອງຍໍ
 • ທັກສະໃດ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການພັດທະນາໃຫ້ດີຂື້ນ
 • ເຮົາມີວິທີພັດທະນາທັກສະເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່

3. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະພາໄປຮອດເປົ້າຫມາຍ

 • ໃຜແມ່ນແຮງບັນດານໃຈຂອງທ່ານ ຫຼື ຕົ້ນແບບການວາງແຜນຊີວິດ
 • ໃຜແມ່ນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຄິດວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍເຮົາໄດ້
 • ຍັງມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃດ? ທີ່ຄວນຈະໃຊ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ເທື່ອ

4. ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ

 • ສະພາບແວດລ້ອມແບບໃດ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ
 • ທ່ານມີຄວາມສຳພັນກັບຄົນອື່ນແບບໃດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ຫຼືບໍ່
 • ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຢາກເອົາຊະນະ
 • ທ່ານຕ້ອງການພັດທະນາການເຮັດວຽກດ້ານໃດແດ່
 • ຄວາມສາມາດດ້ານໃດ ທີ່ເປັນຈຸດແຂງໃນການເຮັດວຽກ

5. ການເງິນ

 • ຕ້ອງການລາຕ້ອງການລາຍໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະ ທ້ອນເງິນແຕ່ລະເດືອນເທົ່າໃດ
 • ການໃຊ້ຊີວິດໃດຂອງທ່ານ ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລາຍໄດ້
 • ສິ່ງຂອງອັນໃດ ທີ່ທ່ານຫາມາໄດ້ຈາກລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ

6. ຊີວິດສ່ວນຕົວ

 • ເງິນມີຄວາມສຳຄັນກັບທ່ານສ່ຳໃດ ໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງຫາວຽກ
 • ສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດໃນເວລາຫວ່າງແມ່ນຫຍັງ
 • ກິດຈະກຳຍາມຫວ່າງມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດແນວໃດ
 • ອັນໃດຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ຊີວິດ

ການປ່ຽນວຽກ ເພີ່ມເງິນເດືອນໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ມີເປົ້າຫມາຍຊີວິດ ຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຖາມໂຕເອງວ່າ ຊີວິດຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຍັງກັນແທ້!

Nee

The author Nee