close
Career Advice

ລັກສະນະວຽກຂອງ HR (ສະໄໝເກົ່າ, ຍຸກປັດຈຸບັນ, ຍຸກອະນາຄົດກໍາລັງຈະເກີດ)

4d0af93214970d26ade2f4d8de584911

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(HR)ຖືເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນໃນການສັນຫາກຳລັງຄົນມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດ ຫຼື ກຳໄລເຂົ້າອົງກອນ ຄືກັບໜ່ວຍງານອື່ນກໍ່ຕາມ. ບົດບາດຂອງ HR ນອກຈາກການສັນຫາຄົນເຂົ້າອົງກອນແລ້ວຍັງຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງສະຫວັດດີການ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມກ້າວໜ້າທາງອາຊີບ ແລະ ຍັງມີການພັດທະນານຳອີກ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າບົດບາດຂອງ HR ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ນຳວຽກສັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນຂຶ້ນ ລອງມາເບິ່ງວ່າ HR ແຕ່ອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ເຮັດວຽກກັນແບບໃດ

ສະໄໝເກົ່າ (ຍຸກອາດີດ): ລັກສະນະວຽກຂອງ HR ຈະເປັນວຽກທຸລະການ ຫຼື ວຽກປະຈໍາວັນເຊັ່ນ: ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ, ຮັບຄົນເຂົ້າ, ເອົາຄົນອອກ, ຕິດຕາມໂມງເຂົ້າອອກຂອງພະນັກງານ, ອອກໃບເຕືອນເວລາປະພຶດຜິດລະບຽບ; ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮັກສາບຸກຄະລາກອນໄວ້ພໍເທົ່າໃດ.

ຍຸກປະຈຸບັນ: ເມື່ອທຸລະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ການແຂ່ງຂັນກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆອົງກອນໃນປະຈຸບັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຕໍ່ກັບ HR ຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ເຄີຍປະຕິບັດວຽກຜ່ານມາ ມາຄິດວ່າ HR ເປັນນັກວາງແຜນເຊີງຍຸດທະສາດທີ່ ກຳນົດ ຫຼື ວາງຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆໃຫ້ກັບອົງກອນ, ສະໜອງແນວທາງໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານໄດ້, ມີຄວາມສຳຄັນໃນການສື່ສານ ແລະ ພົວພັນກັບສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ກຳນົດຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃນອົງກອນໄດ້ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າ HR ໃນສະໄໝນີ້ເປັນນັກສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິຫານການປ່ຽນແປງຂອງອົງກອນເພື່ອຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍທາງທຸລະກິດຂອງອົງກອນ.

ຍຸກອານາຄົດ (ກຳລັງຈະເປັນ): ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາສະໄໝນີ້ ແລະ ຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກຂອງເຮົາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍອິນເຕີເນັດ, ໜ້າວຽກຂອງ HR ກໍ່ເຊັ່ນກັນ ເຮົາຈະສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າເລີ່ມມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການປະຕິບັດງານເຊັ່ນ: ການສື່ສານກັນພາຍໃນອົງກອນ, ການສັນຫາພະນັກງານ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ລວມທັງວິທີການເຮັດວຽກຕ່າງໆຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ໃນເມື່ອໂລກເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາມີບົດບາດແລ້ວ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຮົາກໍ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກແຕ່ກ່ອນຫຼາຍເຊັ່ນວ່າ ເປັນຄົນທີ່ຫມັ້ນໃຈໃນໂຕເອງສູງ, ມີໂລກສ່ວນໂຕສູງ, ມີທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແຕ່ກ່ອນ, ສະນັ້ນ HR ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງໃຫມ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍການຮຽນຮູ້, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງກົນລະຍຸດໃຫມ່ໆເພື່ອດຶງດູດຄົນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ຢາກເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນ.

ສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຈສໍາລັບບຸກຄະລາກອນຍຸກໃໝ່(ໃນອະນາຄົດ)

– ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຕໍ່ການເຮັດວຽກ: ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ຫ້ອງການ) ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ບັນຍາກາດດີ ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ມີຫ້ອງສຳລັບພັກຜ່ອນ, ມີສະຫວັດດີການອາຫານສຳລັບພະນັກງານ, ມີຫ້ອງຫຼີ້ນກິລາ ຫຼື ເກມເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຄຽດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າສະດວກ ແລະ ເໝາະສົມ.


– ສະຫວັດດີການທີ່ດຶງດູດໃຈ: ອົງກອນຕ້ອງມີໂບນັດທ້າຍປີທີ່ເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງພະນັກງານ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວັນສຳຄັນຂອງພະນັກງານເຊັ່ນ: ມື້ວັນເກີດສາມາດພັກວຽກໄດ້ເປັນຕົ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ຄວນມີລາຍການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ອົງກອນຄວນຈະມີການກຳນົດແນວທາງພັດທະນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍງານ.

– ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕໍ່ອາຊີບ: ຕ້ອງກຳນົດຄຸນຄ່າ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນໃຫ້ດຶງດູດໃຈພະນັກງານຍຸກໃຫມ່, ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັນລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນໂຕ ແລະ ການເຮັດວຽກ, ຊ່ວງເວລາການເຮັດວຽກກໍ່ຕ້ອງມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ບໍ່ຍຶດຖືກັບແຕ່ແບບແຜນເກົ່າຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງໃສ່ກັນ.


– ການປະເມີນຄວາມສຸກໃນການເຮັດວຽກ: ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງອົງກອນມີຄວາມເໝາະສົມກັບການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃຫມ່, ສື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທີມງານ, ຫົວໜ້າງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼື ການຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງອາຊີບເປັນຕົ້ນ.

ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ: ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອານາຄົດຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລັກສະນະຂອງພະນັກງານທຸກປະເພດໂດຍສະເພາະພະນັກງານຫົວຍຸກໃໝ່ ຈະຕ້ອງມີທັກສະໃນການສື່ສານທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີ້ເປີດໃຈຮັບຟັງ, ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ feedback ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຮ່ວມກັນຫາຄຳຕອບ, ຫາແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຈາກທຸກຝ່າຍ.
HR ຍຸກໃຫມ່ຕ້ອງໄດ້ກຽມໂຕເອງໄວ້ໃຫ້ດີແລ້ວເດີ, ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການປັບໂຕເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ແລ້ວ, ປ່ຽນແປງ, ອັບເດດໂຕເອງໃຫ້ໄວ; ຝ່າຍ HR ຕ້ອງສາມາດສ້າງນະວັດຕະກຳ ແລະ ອອກແບບເຄື່ອງມື ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການກັບຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັບຊິວິດຍຸກໃຫມ່ ເພາະຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດອາດຈະມີເສັ້ນແບ່ງທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງໂລກສ່ວນໂຕ ແລະ ໂລກຂອງການເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນີ້ HR ຍັງຕ້ອງເພີ່ມບົດບາດໃນການເປັນຄູ່ຄິດທາງທຸລະກິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳນົດກົນລະຍຸດ ເພື່ອການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອົງກອນ.

Nee

The author Nee