close
Career Advice

ລູກນ້ອງ 3 ປະເພດ “ເສືອ”, “ງົວ”, “ໝາ”

ox

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຈ້າງ ເສືອ 

     ທຳມະຊາດຂອງເສືອແລ້ວມັນມັກທີ່ຈະອອກລ່າເຫຍື່ອດ້ວຍໂຕຄົນດຽວ ຫາກບັງຄັບມັນແລ້ວແນ່ນອນວ່າ ຜົນເສຍມັກຈະມາທຳຮ້າຍຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈບັງຄັບມັນຈົນເຖິງທີ່ສຸດ ກໍລະນີດຽວກັນຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ມີລັກສະນະແນວດຽວກັບເສືອ ພວກເຂົາມັກເຮັດວຽກຄົນດຽວ, ສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງຍອດຢ້ຽມ ແລະ ມີໄຫວພິບປະຕິພານ. ແນ່ນອນວ່າເຈົ້າຄົງບໍ່ຢາກບັງຄັບພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຈົ້າອາດເສຍກຳລັງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໄປຕະຫຼອດການເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກວ່າລູກນ້ອງຂອງເຈົ້າມີຄວາມສາມາດແບບເສືອຈົ່ງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເຮັດວຽກງານຂອງເຈົ້າໃຫ້ສຳເລັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບ ແລ້ວ ພວກເຂົາຈະລ່າເຫຍື່ອກັບມາໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງອອກເຫື່ອອອກແຮງຫຼາຍ

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຈ້າງ ງົວ        ທຳມະຊາດຂອງງົວນັ້ນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນມັກທີ່ຈະກິນຫຍ້າຢູ່ຢ່າງງຽບໆ ແລະ ຖືກໃຊ້ວຽກຢູ່ສະເໝີ ຫາກປຽບທຽບກັບຄົນແລ້ວ ມັນເປັນດັ່ງຄົນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໜັກໄດ້ ແຕ່ມັກຈະ ຂີ້ຄ້ານ ໂດຍຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນຄວບຄຸມ ແລະ ກະຕຸ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເພື່ອໃຫ້ວຽກອອກມາໃນທິດທາງທີ່ຄວນຈະເປັນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ກັບບໍລິສັດ.

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າຈ້າງ ໝາ   ຕາມທຳມະຊາດຂອງໝາທີ່ໜ້າຮັກນັ້ນມັນມັກຈະປະຈົບປະແຈງເຈົ້ານາຍຂອງມັນຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ຫາກເຈົ້າເຜີເມື່ອໃດມັນກໍອາດຈະກັດເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຖ້າປຽບທຽບແລ້ວກໍຄືກັບລູກນ້ອງທີ່ມີນິໄສທີ່ມັກປະຈົບປະແຈງ ຫຼື ຈຳພວກທີ່ເຈົ້າຄວນເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ໃກ້ໂຕທີ່ສຸດ ເພາະຫາກຄົນຈຳພວກນີ້ຢູ່ໄກໂຕຂອງເຈົ້າແລ້ວເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະໃສ່ຮ້າຍເຈົ້າໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ໂຕ.

  ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນລັກສະນະນິໄສຂອງສັດທີ່ຕົງກັບນິໄສຂອງຄົນບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນບໍລິສັດຕ່າງ ແນ່ນອນວ່າຫາກເຈົ້າສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນຕ່າງໆ ດັ່ງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ມັນຍ່ອມເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດກັບບໍລິສັດຢ່າງເຕັມທີ່.

       ແຕ່ຫາກເບິ່ງໃນອີກແງ່ມຸມໜຶ່ງ ຫາກວ່າເຈົ້າໃຊ້ວຽກບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນວ່າ: ໃຊ້ ງົວອອກໄປລ່າເຫຍື່ອ, ໃຊ້ໝາໄປເລັມຫຍ້າ ແລະ ໃຫ້ເສືອຢູ່ຄືກັບໝາ ມັນຍ່ອມນຳມາເຊິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫາກບໍລິສັດຂອງເຈົ້າຍັງຄົງເປັນແນວນີ້ຢູ່ຂໍໃຫ້ເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າໃຊ້ວຽກບຸກຄົນຕ່າງໆໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ

ຂໍຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://daily.rabbit.co.th

Editor

The author Editor