close
Cover Story

ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັັດທະນາ (ADDP)

THW_0442

ບໍ່ວ່າຈະພິການ ຫຼື ບໍ່ພິການກໍສາມາດມ່ວນຊື່ນໃນການດໍາລົງຊີວິດ

ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ທຸກຄົນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້” ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຟັງຜ່ານຫູກັນມາຫຼາຍ ເປັນຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດໄດ້, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຄື ເກີດມາແລ້ວ ເລືອກເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ມັກ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະ ແລະ ພັດທະນາສັກກະຍາພາບຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ສາມາດສ້າງອາຊີບ ຫຼື ວຽກໃຫ້ຕົນເອງ. ແຕ່ເລື່ອງນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ທີ່ທຸກຄົນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຄືກັນ ຍັງອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມທີ່ຄິດໄດ້ ມື້ນີ້ ທີມງານ 108 ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມ ການເຮັດວຽກຂອງ ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ Asian Development with the Disabled Persons ຫຼື ADDP ທີ່ເຮັດວຽກໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິການທາງສະໝອງ ໃນການສ້າງອາຊີບ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະໃຫ້ກັບຜູ້ພິການທາງສະໝອງ, ຫູໜວກ, ປາກກືກ, ພວກເຮົາໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ອ້າຍ ຖາວອນ ຄໍາພັນຂາວ ຄູຝຶກ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງ ADDP ໃຫ້ກຽດແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງ ADDP ໃຫ້ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົບໃຫ້ກັບຜູ້ພິການສະໝອງ ມາຕິດຕາມນໍາກັນເລີຍ.

ADDP ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?

ອົງການຄົນພິການອາຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ (ADDP) ເປັນອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (ຫລື NGO) ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນສົ່ງເສີມ ວິຊາຊີບ ແລະ ກິລາເພື່ອຄົນພິການ ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະພິການ ຫລື ບໍ່ພິການ ກໍສາມາດມ່ວນຊື່ນໃນການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍໃນສັງຄົມ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1992. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນພິການຢູ່ລາວເພື່ອຊ່ວຍຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆ. ໂຄງການຂອງພວກເຮົາໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ພິການ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງສະຫນັບສະຫນູນກິລາໃຫ້ຜູ້ພິການໃນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “No one left behind” ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ພິການ, ປັດຈຸບັນນີ້ທາງ ADDP ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາ ຂອງທາງ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ.


ໂດຍພວກເຮົາຈະຮັບເອົາ ຜູ້ພິການທາງສະໝອງ, ຫູໜວກ ປາກກືກ ມາຝຶກອົບຮົມດ້ານອາຊີບ. ເຊິ່ງທາງສູນພວກເຮົາເອງແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສະໝອງ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ໂດຍຕອນນີ້ແມ່ນມີຢູ່ 4 ກິດຈະກໍາຄື:
– ກິດຈະກໍາ ການບໍລິການຮ້ານກາເຟ ແລະ ເຂົ້າໜົມຄຸກກີ້
– ການອະນາໄມ
– ການຖັກແສ່ວ
– ການເຮັດສວນຜັກ


ເຊິ່ງແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ທີ່ຜູ້ພິການທາງສະໝອງສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນະນໍາຂອງຄູຝຶກພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ການສົ່ງເສີມການກິລາ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທາງ ADDP ຂອງພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ພິການ ແລະ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງກິດຈະກໍາທີ່ດີແກ່ພວກເຂົາ.

ADDP ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ພິການແນວໃດ?

ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນກິລາ ສໍາລັບຄົນພິການ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບສະຫນັບສະຫນູນ Persons with Disabilities (PWDs). ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະກໍາມະການ Paralympic ລາວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ The Lao Disabled People’s Association (LDPA) ແລະອື່ນໆ.


ໃນລາວ ຍັງມີຄົນພິການຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງ ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມດ້ານກິລາ, ສ້າງທັກສະອາຊີບ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມຄິດບວກຕໍ່ຊີວິດ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງ ADDP ມີຈໍາໜ່າຍຢູ່ໃສແດ່?

ປັດຈຸບັນ ນອກຈາກຂາຍຢູ່ຮ້ານຂອງ Minna no cafe(みんなのカフェ)in ADDP ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງພວກເຮົາຍັງສົ່ງໄປຈໍາໜ່າຍຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮ້ານ ມິນິມາກ, ຮ້ານ ກາເຟ ນອກຈາກນັ້ນ ທາງນັກຮຽນຍັງມີການເຮັດກິດຈະກໍາຂາຍ ຕາມບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອານຸຍາດໃຫ້ກັບທາງພວກເຮົາໄດ້ໄປຈໍາໜ່າຍ. ຫາກທ່ານໃດເຫັນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ກໍສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງຄຸກກີ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ມີຊ່ຽວຊານທາງຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າມາຊ່ວຍແນະນໍາ ແລະ ສອນໃຫ້ກັບນັກຮຽນພວກເຮົາ ຂໍຮັບປະກັນເລື່ອງຄຸນນະພາບ. ລອງຊີມກັນໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຮັດວຽກຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິການ?

ໃນຖານະເປັນຄູຝຶກ ຖືວ່າເປັນອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ຍາກສົມຄວນ ທາງຄູຝຶກພວກເຮົາທຸກຄົນເອງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບສາຍວຽກມາສະເພາະເຊັ່ນດຽວກັນຍັງອາໄສຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນມາຝຶກອົບຮົບໃຫ້ເປັນຄັ້ງຄາວ ກ່ຽວກັບວິທີການເວົ້າ, ການສອນ, ການແນະນໍານັກຮຽນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນ ສໍາລັບ ຜູ້ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ່ນສາມາດສື່ສານເຂົ້າໃຈງ່າຍຢູ່ ແຕ່ວຽກທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດແມ່ນ ສື່ສານກັບຜູ້ພິການທາງສະໝອງ, ຫູໜວກ, ປາກກືກ ເຊິ່ງເປັນວຽກທ້າທາຍຫຼາຍ, ການສື່ສານແມ່ນໃຊ້ພາສາມື ເຊິ່ງທາງສູນພວກເຮົາເອງກໍ່ມີສອນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອທຸກຄົນສາມາດສື່ສານໄດ້.

ການຮັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ໂດຍຫຼັກໆ ແມ່ນຮັບມາຈາກ ໜ່ວຍງານພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາອ່ອນ ເຊິ່ງຕ້ອງມີອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດມາຝຶກອົບຮົບດ້ານອາຊີບກັບທາງພວກເຮົາໄດ້.


ຜູ້ປົກຄອງບາງທ່ານ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບາງສ່ວນບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ລູກຫຼານມາຝຶກອົບຮົມ ເພາະຢ້ານລູກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລດີເທົ່າກັບຄອບຄົວແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາແນະນໍາແມ່ນ ການສົ່ງລູກມາຝຶກອົບຮົມແມ່ນເປັນເລື່ອງດີ ທີ່ນັກຮຽນຄວນໄດ້ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ພົບປະກັບໝູ່ໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ADDP ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ປັດຈຸບັນ ຄູຝຶກຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ພຽງພໍ ໃນການຮຽນການສອນ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີທັກສະດ້ານວິຊາສະເພາະຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ໃນສາຍອາຊີບທີ່ພວກເຮົາສອນ ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຫາກໃຜທີ່ສົນໃຈມາເປັນຄູອາສາສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຫາທາງພວກເຮົາໄດ້.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສໍາລັບລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ຢາກມາອຸດໜູນຮ້ານຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້
ສະຖານທີ່: ບ້ານ ທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຮ່ອມກົງກັນຂ້າວ ພັດຕະຄານແມ່ຂອງ ຫຼັກ4)
ເບີຕິດຕໍ່: Tel: 021 316 351 ຫຼື 020 9789 5000
Website: www.addp.jp
Facebook: addplaos

Nee

The author Nee