close
News

“ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຍືນຍົງ”

DSC_3728

ກອງປະຊຸມ ໂຄສະນາສັບປະດາສາກົນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ (1-7 ສິງຫາ) 

ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ!!! ສໍາລັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສັບປະດາສາກົນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ (1-7 ສິງຫາ) ທາງ ສູນໂພສະນາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ Unicef ຮ່ວມກັບ ກົມສື່ມວນຊົນ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສື່ມວນຊົນຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນ: ໜັງສືພີມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວາລະສານ ຕ່າງເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຊ່ວຍກັນເປັນສື່ໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, Dr. Hendrikus Raaijmakers Chief, Health and Nutrition Section, ດຣ. ຄໍາເສັງ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາງລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາສື່ມ່ວນຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ດຣ. ຄໍາເສັງ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາງລະນະສຸກ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນນົມແມ່ຢ່າງດຽວຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ຈະມີພູມຕ້ານທານທີ່ສູງກວ່າເດັກທົ່ວໄປ, ແຂງແຮງ ໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກລົງ. ພໍ່ແມ່ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ສະພາບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ຕັ້ງແຕ່ເກີດຮອດ 6 ເດືອນ ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານເຮົາກວມພຽງ 40% ແລະ ວາງຄາດໝາຍໃຫ້ຮອດ 50% ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງສະພາສຸຂະພາບໂລກ.

ມາຮ່ວມສົ່ງເສີມ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດ 6 ເດືອນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເດັກ

 

DC

The author DC