close
Career Advice

5 ຂໍ້ຄິດໃນການຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ Curriculum Vitae (CV) ໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃໝ່

p

ບໍ່ມີຄຳວ່າຊ້າເກີນໄປ ສຳລັບຄົນທີ່ຄິດຢາກປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່ ຖ້າເຮົາກຳລັງຄິດວ່າ ຊີວະປະຫວັດ(CV)ຂອງເຮົາທີ່ສົ່ງໄປສະຫມັກງານຈະຖຶກຄັດອອກຍ້ອນເຮົາບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຫຼືປະສົບການກ່ຽວຂອງກັບວຽກມາກ່ອນດັ່ງນັ້ນ, ທາງ 108job ຈຶ່ງຢາກສະເໜີ 5 ຂໍ້ຄິດໃຫ້ທຸກຄົນລອງໄປໃຊ້ເບິ່ງເພື່ອ ຊີວະປະຫວັດ(CV)ຂອງເຮົາທີ່ກຳລັງຕ້ອງການປ່ຽນວຽກສາຍໃຫມ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນບໍ່ເປັນຮອງໃຜດັ່ງນີ້:  

1. ຕອບໂຕເອງໃຫ້ໄດ້ກ່ອນວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຈະປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ໃຫມ່ເຮົາຕ້ອງຖາມໂຕເອງກ່ອນວ່າຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຢາກປ່ຽນວຽກໄປສາຍງານໃຫມ່ເພາະວ່າຄຳຖາມນີ້ຈະເປັນຄຳຖາມຈາກນາຍຈ້າງ ຫຼື ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນແນ່ນອນເວລາສຳພາດວຽກ, ມັນຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຕອບຄຳຖານນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະຖ້າເຮົາບອກແຕ່ວ່າຕ້ອງການປ່ຽນອາຊີບໃຫມ່ ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມປ່ຽນແປງເທົ່ານັ້ນ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຄຳຕອບນີ້ຈະໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ນາຍຈ້າງສົນໃຈເຮົາ ເພາະນາຍຈ້າງເຂົາຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຖ້າຈ້າງເຮົາມາເຮັດວຽກແລ້ວ ເຮົາຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກງານໃນສາຍງານໃຫມ່ໄດ້ແທ້ ແລະ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາຕ້ອງການໄດ້ເພາະສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະໄປສະຫມັກວຽກ ຫຼື ຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(CV) ໃຫມ່ ຕ້ອງສັດຊື່ກັບໂຕເອງຕອບຄຳຖາມນີ້ໃຫ້ໄດ້ສາກ່ອນ.


2. ລຶບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ເກົ່າຖີ້ມ ແລ້ວຂຽນຊີວະປະຫວັດ(CV)ໃຫມ່ແທນ

ເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນວ່າຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ຂອງເຮົາບໍ່ໜ້າສົນໃຈຄືກັບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ຂອງຄົນທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກສາຍກົງມາກ່ອນ, ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊີວະປະຫວັດ(CV)ຂອງເຮົາໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າຈະຍາກຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ CV ຂອງເຮົາຕ້ອງຕາຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ເຮົາຈະຕ້ອງລະບຸປະຫວັດການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກທີ່ເປັນປະໂຫຍດກັບວຽກໃຫມ່ໃສ່ ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຮົາມີປະສົບການເຮັດວຽກສາຍງານບັນຊີມາ ແຕ່ຕ້ອງປ່ຽນໄປສາຍງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ເຮົາກໍ່ຄວນເນັ້ນໄປວ່າເຮົາສາມາດໃຊ້ທັກສະການສື່ສານ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການລູກຄ້າມາໃຊ້ກັບສາຍງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນໄດ້ ແລະ ທັກສະອື່ນໆທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກສາຍງານໃຫມ່ໄດ້.


3. ຂຽນຂໍ້ມູນປະຫວັດຫຍໍ້ແບບສະຫລຸບລວມລົງໜ້າທຳອິດຂອງ CV

ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຂຽນ CV ສະບັບນີ້ຂອງເຮົາເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັດຖຸປະສົງໃນການສະຫມັກງານໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍປະມານ2 – 3 ແຖວເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄິດຢາກປ່ຽນສາຍງານໃຫມ່, ສາເຫດທີ່ເຮົາຄິດຈະປ່ຽນວຽກນີ້ ແລະ ວິທີການແບບໃດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫມ່ນີ້ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.
ສາເຫດທີ່ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຫຍໍ້ນີ້ຍ້ອນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນຈະອ່ານ CV ຂອງເຮົາບໍ່ຈົບກໍ່ຕາມແຕ່ເຂົາກໍ່ໄດ້ເຫັນວັດຖຸປະສົງໃນການສະຫມັກງານຂອງເຮົາ ສະນັ້ນ, ໜ້າທຳອິດນີ້ຄວນຂຽນໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ດຶງດູດໃຈຝ່າຍບຸກຄະລາກອນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

4. ຂຽນຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕົວເລກ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາ ອາດຈະເປັນດ່ານທີ່ 2 ທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນຢຸດອ່ານ CV ຂອງເຮົາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ບໍ່ຄວນໃຊ້ຄຳສັບສະເພາະໃນສາຍງານ ເພາະຄົນທີບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສາຍງານດຽວກັນຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ; ການໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຫຼື ຂໍ້ມູໂຕເລກມາຂຽນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊັດເຈນຂື້ນ ຕົວຢ່າງ: ປີນີ້ເຮົາສາມາດເພີ່ມຍອດຂາຍຈາກລູກຄ້າຕ່າງປະເທດໄດ້ 80% ເຊິ່ງຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມສຳລັບເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຕະຫຼາດໃນທຸລະກິດນີ້ໄດ້.
ຈາກຕົວຢ່າງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຖ້າເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນເປັນໂຕເລກແບບນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນຈະອ່ານ CV ຂອງເຮົາແບບກວດສາຍຕາເບິ່ງຂໍ້ມູນກໍ່ຕາມ ຈະດຶງດູດສາຍຕາພວກເຂົາໃຫ້ຢຸດອ່ານ CV ຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ; ສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຂຽນຂໍ້ມູນຄວາມສຳເລັດດ້ວຍຕົວເລກເພື່ອສ້າງຈຸດເດັ່ນໃຫ້ກັບ CV ເຮົາ.


5. ເນັ້ນການຂຽນກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ

ຄົນທີ່ກຳລັງປ່ຽນສາຍງານເຮັດວຽກ, ການຂຽນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກໃຫມ່ທີ່ກຳລັງຈະສະໝັກ ຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກ່ວປະສົບການເຮັດວຽກປະຈຸບັນ ຫຼືກ່ອນໜ້ານີ້ເຊັ່ນ: ເປັນອາສາສະໝັກ, ໄດ້ຝຶກງານ, ເຮັດວຽກໃຫ້ຄຳປຶກສານອກເວລາ, ວຽກເສີມ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກໃຫມ່; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານ ແລະ ຄວາມຮັກໃນວຽກໃໝ່ນີ້.

Nee

The author Nee