close
Career Advice

9 ສິ່ງທີ່ ເຮັດແລ້ວສະຫຼາດຂຶ້ນ

hqdefault

 ການຕັ້ງຄຳຖາມ:  ຈະສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາ ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການອອກກຳລັງກາຍ:   ການວິໄຈໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການອອກກຳລັງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາປອດໂປ່ງ, ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຮົາມີການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່: ອາຫານຈະຊ່ວຍພັດທະນາລະບົບສະໝອງ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຍັງແນະນຳໃຫ້ກິນປາ ແລະ ສັດປີກຢ່າງນ້ອຍສອງເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການກິນໝາກໄມ້ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີເຊັ່ນດຽວກັນ.

 ການຂີດຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກ:  ທຸກມື້ເຮົາຄວນມີການຂີດຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກຕ່າງໆ ລວມທັງຂຽນແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງອອກມາ ເເລະ ທົບທວນເລື່ອງດີໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາດິດ.

ຮຽນທັກສະໃໝ່ໆ:   ການຮຽນທັກສະໃໝ່ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮຽນນຳຊີວິດຕົວຈິງ ຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຫຼື ຮຽນອອນລາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິໄສທັດທີ່ກ້ວາງຂວາງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ຢູ່ກັບຄົນສະຫຼາດ:    ການຢູ່ກັບຄົນສະຫຼາດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີວິໄສທັດ ເເລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສ້າງຄວາມທ້າທາຍກັບສະໝອງ:   ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຫຼີ້ນເກມທີ່ພะຍາຍາມຫາຄຳຕອບ ຫຼື ທາງອອກ, ຫຼີ້ນ crossword puzzle ຫຼື sudoku ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບປະສາດມີການປະສານງານກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປ່ຽນກິດຈະກຳທີ່ເຮັດປະຈຳວັນ:    ລອງຄິດຫາວິທີໃໝ່ໆໃນການລ້າງໜ້າ, ຖູເເຂ້ວ ຫຼື ວຽກປະຈຳວັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອພັດທະນາສະໝອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃໝ່ໆ.

 ການພັກຜ່ອນ:   ການພັກຜ່ອນເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ, ຖ້າເຮັດວຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ ສະໝອງຈະເມື່ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບສິ່ງຕ່າງໆເຂົ້າມາໃໝ່. ສະນັ້ນ, ການພັກຜ່ອນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ເຮົາສະຫຼາດຂຶ້ນ.ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.inc.com

Editor

The author Editor