close

Career Advice

Group of Business People Working on an Office Desk
Career Advice

ວາງແຜນການເຮັດວຽກດີ ຊີວິດກໍ່ຈະດີ

ລົງມືເຮັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍປີລະເທື່ອ            ລອງໃຊ້ເວລາມື້ໜຶ່ງ ມາຕັ້ງໃຈວາງແຜນການເຮັດ ວຽກໃນອະນາຄົດເຊິ່ງ ທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ເລີ່ມຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດແລ້ວ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງກໍ່ຍັງດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ ເວລາມີບັນຫາຈະສາມາດຮັບມືໄດ້ດີ. ຈົດບັນທຶກຜົນງານເອົາໄວ້            ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານມີສະຖິຕິຫຍັງແດ່ທີ່ເດັ່ນ ເພາະບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສາມາດຈື່ໄດ້ໝົດ ທຸກຄົນອາດຈະບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຈົນເຖິງມື້ທີ່ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນນັ້ນຂຶ້ນມາ ການຈົດບັນທຶກໄວ້ໃນມື້ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົ້ນພົບຄວາມສໍາເລັດບາງຢ່າງທີ່ເຮົາອາດຈະລືມໄປແລ້ວ.   ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ          ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການວາງແຜນເພື່ອເຮັດວຽກຄືວາງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ (ປີໜ້າ) ແລະ ໄລຍະຍາວ (ປີຕໍ່ໆໄປ)
read more
Career Advice

3 ເຫດຜົນທີ່ຄົນເຮັດວຽກຕ້ອງສົນໃຈພາສາອັງກິດໄດ້ແລ້ວ

image
ພາສາອັງກິດໄດ້ກາຍເປັນພາສາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ແລະຍັງເປັນການເປີດໂລກກວ້າງທາງຄວາມຄິດ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈະໄດ້ປຽບຄົນເຮັດວຽກຄົນອື່ນໆ ເພາະສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນໄດ້ທຸກຮູບແບບ ທຸກຊາດ ໂອກາດທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດວຽກເກີດຂຶ້ນຈາກການໃຊ້ພາສາອັງກິດດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໝັ່ນໃຈໃນການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສະໝັກວຽກດ້ວຍທັກສະພາສາອັງກິດ: ຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍໆບໍລິສັດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການເຮັດວຽກ ໃນການລົງປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານ ເຊິ່ງພາສາອັງກິດເປັນຄຸນສົມບັດໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮັດວຽກຕ້ອງມີ, ການເວົ້າໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື ຂຽນໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ພາສາ ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຊອກວຽກ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດນຳອີກ. ເປັນສື່ກາງໃນການສື່ສານເມື່ອເປີດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC): ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນພາກພື້ນອາຊຽນຈະໄດໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາໃນການສື່ສານຫຼາຍຂຶ້ນ
read more
Career Advice

ເທັກນິກການເຮັດວຽກ ຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ

94
ຊອກເວລາວ່າງເພື່ອໃຊ້ສະມາທິໃນການຄິດ ເປັນຄົນທີໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ຢ່າໃຫ້ເຕັກໂນໂລຍີເປັນຄົນໃຊ້ເຮົາ ທຸກຢ່າງຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕຂອງທ່ານເອງ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ຈົດບັນທຶກ ແລະ ຈັດຕາຕະລາງເວລາ
read more
1 2 3
Page 3 of 3